trnelson

23+ points*
Saint Paul, Minnesota


 on Nov 6, 2012
 
on Jun 3, 2011
 
on Jun 3, 2011
 
on Jun 3, 2011
 
on Jun 3, 2011
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Sep 3, 2007
 
on Oct 6, 2005
 
on Feb 25, 2005
 
on Feb 25, 2005
 
on Nov 24, 2004
 
on Nov 20, 2004